Riktlinjer för integritetsskydd

Inledning

Inom Oppundakoncernen, bestående av Oppunda El, Oppunda Svets, och Oppunda Invest är vi alla lika angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen. Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter.

Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

Tillhandahållande av tjänster                                                                     

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, samt för att hantera klagomål och reklamationer.

Service och support                                                                                     

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via telefon, mail eller något av våra sociala medier, för att kunna utföra service och support på de tjänster du köper av oss.

Utveckling av tjänster                                                                                 

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Vi upprättar statistik för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och du förblir anonym.

Direktmarknadsföring                                                                                 

Vi behandlarolika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster som är av relevans direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. Däremot kommer Oppundakoncernen inte att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.

Efterlevnad av lagar                                                                                       

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, såsom bokföringslagen. Tillfällen när vi lämnar ut dina personuppgifter kan vara till underleverantörer (exempelvis vid leverans av produkt/tjänst eller vara). Information om personuppgifter kan också i vissa fall komma att delas inom Oppundakoncernens bolag.

Myndigheter                                                                                                  

Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter. Däremot kommer Oppundakoncernen inte att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföring utan ditt tillstånd.

Gallring                                                                                    

Oppundakoncernen bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även efter att du avslutat ditt avtal eller din kontakt med oss, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.

Rätt till tillgång

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag en gång per år. Detta gör du genom en skriftlig begäran som skickas till Oppundakoncernen

Adress:

Oppunda Invest
Videvägen 4, 64149 Katrineholm

Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta, men du har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och är relevanta. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att få det rättat. När ditt data rättats, kommer vi att underrätta dem som vi lämnat ut data till om att denna rättelse har ägt rum- förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut. Du begär rättelse genom en skriftlig begäran till Oppundakoncernen.

Adress:

Oppunda Invest
Videvägen 4, 64149 Katrineholm

Rätt till begränsning

Börjar gälla 25 maj 2018                                                                                  

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina data.

Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår.
  • När personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
  • När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina uppgifter för ändamålen för vår behandling.
  • När du har invänt mot behandling av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla dina uppgifter under den tid som kontrollen pågår.
  • Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Du begär en begränsning av behandlingen av dina uppgifter genom en skriftlig begäran till Oppundakoncernen.

Adress:

Oppunda Invest
Videvägen 4, 64149 Katrineholm

Rätt till radering

Dina personuppgifter behandlas av oss under tiden du är kund/leverantör/anställd hos oss och för den tid därefter som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran.

Som kund har du rätt att få dina uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om du motsätter dig behandlingen av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om uppgifterna inte har behandlats enligt regleringen.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifterna raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du begär radering genom en skriftlig begäran till Oppundakoncernen.

Adress:

Oppunda Invest
Videvägen 4, 64149 Katrineholm

Dataportabilitet

Börjar gälla 25 maj 2018                                                                                 

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan IT-miljö. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag. Du begär dataportabilitet genom en skriftlig anmälan till Oppundakoncernen. 

Adress:

Oppunda Invest
Videvägen 4, 64149 Katrineholm

Tredjeparts webbplatser

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t.ex. via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig.

Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till någon av Oppundakoncernens webbplatser.